Berlín

UEFA EURO Fanzone

CZ:

Jsme hrdí, že jsme se jako výškoví specialisté podíleli na výstavbě UEFA EURO Fanzony v Berlíně. Naše práce zahrnovala instalaci osvětlení, lan a vlajek, které dodaly celé zóně jedinečnou atmosféru.

V rámci příprav jsme nejprve provedli detailní průzkum terénu a vytvořili přesný plán pro umístění všech prvků. Následně jsme za pomoci našich odborných dovedností a speciálního vybavení začali s instalací. Montáž osvětlení byla klíčová pro zajištění dostatečného osvětlení celého prostoru, což přispělo nejen k lepší orientaci fanoušků, ale také k celkové bezpečnosti během večerních akcí.

Lana a vlajky jsme umístili na strategických místech, aby zóna působila dynamicky a živě. Naše práce ve výškách byla náročná, ale díky naší odbornosti a důslednému dodržování bezpečnostních opatření jsme vše zvládli bez komplikací.

Výsledkem byla dobře osvětlená, bezpečná a vizuálně atraktivní UEFA EURO Fanzona, kterou si návštěvníci maximálně užili. Jsme hrdí na náš příspěvek a těšíme se na další podobné výzvy.

ENG:

We are proud to have contributed to the construction of the UEFA EURO Fan Zone in Berlin as height specialists. Our work involved the installation of lighting, ropes, and flags, which gave the entire zone a unique atmosphere.

During the preparations, we first conducted a detailed terrain survey and created an accurate plan for the placement of all elements. Using our professional skills and specialized equipment, we then began the installation process. The installation of the lighting was crucial for ensuring adequate illumination of the entire area, which not only improved the orientation for fans but also enhanced overall safety during evening events.

We placed ropes and flags in strategic locations to make the zone dynamic and lively. Our work at heights was challenging, but thanks to our expertise and strict adherence to safety measures, we completed everything without complications.

The result was a well-lit, safe, and visually attractive UEFA EURO Fan Zone that visitors thoroughly enjoyed.

DE:

Wir sind stolz darauf, als Höhenfachleute am Bau der UEFA EURO Fan Zone in Berlin beteiligt gewesen zu sein. Unsere Arbeit umfasste die Installation von Beleuchtung, Seilen und Flaggen, die der gesamten Zone eine einzigartige Atmosphäre verliehen haben.

Während der Vorbereitungen haben wir zunächst eine detaillierte Geländeanalyse durchgeführt und einen genauen Plan für die Platzierung aller Elemente erstellt. Anschließend begannen wir mit der Installation unter Einsatz unserer fachlichen Fähigkeiten und spezialisierten Ausrüstung. Die Installation der Beleuchtung war entscheidend, um eine ausreichende Ausleuchtung des gesamten Bereichs zu gewährleisten, was nicht nur die Orientierung für die Fans verbesserte, sondern auch die allgemeine Sicherheit bei Abendveranstaltungen erhöhte.

Seile und Flaggen wurden an strategischen Stellen platziert, um die Zone dynamisch und lebendig zu gestalten. Unsere Arbeit in der Höhe war anspruchsvoll, aber dank unserer Expertise und der strikten Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen konnten wir alles komplikationslos abschließen.

Das Ergebnis war eine gut beleuchtete, sichere und visuell ansprechende UEFA EURO Fan Zone, die die Besucher in vollen Zügen genossen haben.